PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112383-2013 z dnia 2013-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. W Specyfikacji Istotnych Warunków...
Termin składania ofert: 2013-06-24


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 282434 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112383 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarte są minimalne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 2 do siwz. Ogólne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z warunkami jakościowymi powszechnie uznawanymi, - usługa sprzątania świadczona jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, - w okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu lub marznącego deszczu, usługa stałego utrzymania schodów, chodników i parkingów w stanie odśnieżonym i posypanym piaskiem świadczona jest codziennie (również w dni wolne od pracy), - Wykonawca winien stosować środki czystości dobrej jakości, posiadające atest PZH, przeznaczone do danego typu powierzchni: a) podłóg - panele, parkiet, terakota, linoleum, wykładzina dywanowa, b) mebli - drewno, szkło, płyta meblowa, tapicerka meblowa, c) powierzchni pokrytych glazurą, d) armatury białej i chromowanej w pomieszczeniach sanitarnych oraz ich dezynfekcji w sposób zapobiegający osadzaniu się kamienia w umywalkach, sedesach i na armaturze chromowanej, - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: a) dostarczenia wszelkich maszyn i urządzeń oraz ich eksploatacji, b) zatrudnienia osób, c) dostarczania środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym środków chemicznych i czyszczących, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, wkładów foliowych do koszy na śmieci) oraz utylizacji opakowań po zużytych środkach, d) usuwania z terenu posesji liści, śniegu, lodu, skoszonej trawy oraz dostarczania piasku i soli do posypywania w okresie zimowym, - po wykonanych pracach remontowych Wykonawca ma obowiązek sprzątania bez dodatkowego wynagrodzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA HERKULES, ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141211,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 150108,93
  • Oferta z najniższą ceną: 117933,14 / Oferta z najwyższą ceną: 250182,00
  • Waluta: PLN.