PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowyw

Gorzów Wlkp. dnia   01.08.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia:

 

W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty, w tym 1 została odrzucona:

 

 

1.            Sklep Wielobranżowy Kwiaty, Znicze, Wiązanki

ul. Cmentarna

66-500 Strzelce Krajeńskie

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 283860 – 2013 z dnia 19.07.2013 r.,
złożył ofertę, która zawierała formularz ofertowy oraz formularz obliczenia ceny oferty dotyczące poprzednio prowadzonych postępowań. Złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. nr 1.1 do SIWZ) dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z nr sprawy VII G 213/36/13, natomiast powiązany z nim formularz obliczenia ceny oferty (zał. 2.1 do SIWZ)- postępowania o nr VII G 213/26/13.  Ponadto w formularzu ofertowym z dnia 26.07.2013 r. Wykonawca oświadczył, iż gwarantuje świadczenie przedmiotowych usług w przewidywanym terminie od 01.07.2013 r., tj. w terminie wyprzedzającym datę złożenia oferty, jak również odmiennym niż wymagany przez Zamawiającego zgodnie z pkt XIII SIWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” i aktualnym formularzem ofertowym. Z powyższych względów oferta Wykonawcy nie jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

2.            Firma Handlowo Usługowa PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn

ul. Żwirowa 19 E

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu .

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.

-         Wartość oferty: 50.967,46 PLN (brutto)

-         Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : 20.779,45 PLN (brutto)

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI I

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 283860 – 2013 z dnia 19.07.2013 r.  na Część I postępowania złożono 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona (uzasadnienie odrzucenia oferty zamieszczono powyżej), druga
z nich była ważna. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2  pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena jedynej niepodlegającej odrzuceniu oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.

-         Wartość oferty: 50.967,46 PLN (brutto)

-         Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.779,45 PLN (brutto).

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 P.z.p. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

 Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak