PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dl

Gorzów Wlkp. dnia     01.08. 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

     

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 ;”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  283860-2013 z dnia 19.07.2013 r.  nie złożono żadnych ofert na Część II postępowania.

 

 Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak