PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Numer ogłoszenia: 384858 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przebudowę istniejącego parkingu i elementów zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 38, działki: 472,473/1 oraz częściowo 469/2 i 473/2, w tym m.in. 1)przebudowę nawierzchni istniejącego parkingu i terenu w otoczeniu budynku, 2)wykonanie instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, 3)wykonanie ogrodzenia murowanego z klinkieru z wypełnieniem w formie metaloplastyki z furtkami, bramką i bramą przesuwną sterowaną elektrycznie, 4)wyburzenie istniejącej i wykonanie nowej obudowy miejsca gromadzenia odpadów stałych, 5)wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 6)wykonanie izolacji i remontu piwnic, 7)sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 8)Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do siwz. Na podstawie art. 32 i 33 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) Przebudowa istniejącego parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich - Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 38, działki nr ewid. 472, 473/1 oraz części 469/2 i 473/2 w obrębie ewidencyjnym Strzelce Krajeńskie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek złożono 30.08.2013 roku. Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, jeżeli jego projekt został sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniony z właściwym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zarządcą sieci kanalizacji deszczowej oraz zarządcą drogi (w formie decyzji zezwalającej na lokalizację przyłącza w pasie drogowym). Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej spełnia ww. kryteria. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien uzyskać decyzję GDDiK Oddziału w Zielonej Górze zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 22. Wykonawca powinien sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych uwzględniając w nim zakres prowadzonych prac oraz planowany okres zajęcia pasa drogi krajowej. Ww. projekt przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 22 wykonawca winien uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. oraz właściwym rejonem dróg.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.11.12.91-4, 45.45.30.00-7, 45.22.33.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.32.30-7, 45.23.32.50-6, 45.23.32.51-3, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.26.24.20-1, 45.26.25.00-6, 45.26.26.90-4, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uzna wybudowanie parkingu naziemnego dla samochodów osobowych lub wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każda robota budowlana. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum: a) Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa, b) Kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane branży instalacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) Kierownikiem Budowy musi być przedstawiciel Lidera. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy funkcji Kierownika Budowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przedłożenia w/w zaświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do siwz), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), określające zakres czynności, do których jest umocowany, c) oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zadania (wzór załącznik nr 5 do siwz). Ponadto Zamawiający zaleca załączyć do oferty: a) podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - projekt umowy- załącznik nr 9 do siwz- nie jest wymagane załączanie projektu umowy do oferty. b) oświadczenie o wizji lokalnej (wzór- załącznik nr 10 do siwz). Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany: a) omyłka pisarska, b) omyłka rachunkowa, c) zmiana Podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, d) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, e) zmiana terminu realizacji na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy, f) zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy, g)jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 22 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie SIWZ_3848582013.pdf      SIWZ

 zal_10_3848582013.pdf      Załącznik nr 10 - Zaświadczenie o wizji lokalnej

 zal_11_1_3848582013.zip      Załącznik nr 11 - Projekt budowlany

 zal_11_2_3848582013.zip      Załącznik nr 11 - Przedmiar robót

 zal_11_3_3848582013.zip      Załącznik nr 11 - STWiOR

 zal_1_3848582013.pdf      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 zal_2_3848582013.pdf      Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

 zal_3_3848582013.pdf      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 zal_4_3848582013.pdf      Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa

 zal_5_3848582013.pdf      Załącznik nr 5 - Oświadczenie o podwykonawcach

 zal_6_3848582013.pdf      Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

 zal_7_3848582013.pdf      Załącznik nr 7 - Wykaz osób

 zal_8_3848582013.pdf      Załącznik nr 8 - Oświadczenie uprawnienia

 zal_9_3848582013.pdf      Załącznik nr 9 - Umowa