PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 30.09. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 26.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1.            „W nawiązaniu do zamówienia publicznego: „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej” Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. Składamy następujące zapytanie dotyczące przedmiaru robót: Zaprojektowano i ujęto w przedmiarze robót nową nawierzchnię o powierzchni 539 m2 i konstrukcji łącznej grub. 48 cm. Natomiast powierzchnie do rozebrania wynoszą 378 m2 i ich grubość wynosi 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie braku pozycji korytowania i wywozu urobku na powierzchni brakującej (539 m2  _  378 m2) tj. 161 m2 przy grub. 48 cm i dodatkowego korytowania pod rozebranymi nawierzchniami _ 18 cm.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.09.2013 r. Zamawiający informuje, co następuje:

- należy uwzględnić pozycję korytowania i wywozu urobku gr. 18 cm na powierzchni 378 m2,

- należy uwzględnić pozycję korytowania i wywozu urobku gr. 48 cm na powierzchni 161 m2.

 

Powyższą odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 30.09. 2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak