PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 01.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 01.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1.    „W przedmiarze oraz w projekcie nie ma określonej kolorystyki cegły klinkierowej, która użyta będzie do wykonania ogrodzenia. Proszę o podanie kolorystyki cegły klinkierowej:

      -  Pełnej

- Pełnej siedmioszczelinowej

- Otworowej ”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: W odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 01.10.2013 r. Zamawiający informuje, co następuje:

- W projekcie budowlanym w pkt 5.4. opisu technicznego oraz na rys. nr A3 określono rodzaj cegieł, z których zaprojektowano murowane części ogrodzenia: „Ogrodzenie parkingu zaprojektowano w formie słupków 38x38 cm, wysokości 1,72 m murowanych z cegły klinkierowej pełnej, pełnej siedmioszczelinowej i otworowej w kolorze nawiązującym do licówki klinkierowej istniejącego budynku – „Terca” firmy Wienerberger lub innej równoważnej ze spoiną wklęsłą popielatą.” Uszczegółowiając kolorystykę należy zastosować cegłę koloru „Pasaż”.

 

2.    „Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie cegły klinkierowej ROBENa?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: W odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 01.10.2013 r. Zamawiający informuje, co następuje:

- W ofercie cegieł klinkierowych polskiej produkcji firmy Roben nie ma takich, które nawiązują do licówki klinkierowej istniejącego budynku. Dopuszcza się jednakowoż zastosowanie cegieł klinkierowych innych producentów, których kolorystyka odpowiadać będzie licówce klinkierowej istniejącego budynku, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w STWiOR. W takim przypadku proponowaną cegłę klinkierową należy uzgodnić z projektantem.

 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 01.10.2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak