PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - VII G 213/56/13 Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

                                             Gorzów Wlkp., 01.10.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 3

 złożoną przez

Zakład Pogrzebowy WRZOS Piotr Rozbejko,
ul. Borowskiego 35/1,
66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną  oferty brutto – 8.838,72 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 3  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty- wszystkie ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami Wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt
w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

       RAZEM

Oferta nr 1

Firma Handlowo-Usługowa PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn,
ul. Żwirowa 19E,
66-400 Gorzów Wlkp.

17.484,00

50,55

50,55

Oferta nr 2

Sklep Wielobranżowy Kwiaty, Znicze, Wiązanki,
ul. Cmentarna,
66-500 Strzelce Krajeńskie

38.409,00

23,01

23,01

Oferta nr 3

Zakład Pogrzebowy WRZOS Piotr Rozbejko,
ul. Borowskiego 35/1, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

8.838,72

100,00

100,00

 

 

                                      

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak