PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

                                             Gorzów Wlkp., 11.10.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

 złożoną przez

PPUH WIMAR Wiesław Polechoński

ul. 1 Maja 6

69-100 Słubice

z ceną  oferty brutto: 451.219,83 zł

terminem realizacji zamówienia:
 50 dni kalendarzowych

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 1 ofertę. Oferta jest ważna.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami Wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 80%

Liczba pkt w kryterium
TERMIN REALIZACJI – ZNACZENIE 20%

Razem

Oferta nr 1

PPUH WIMAR Wiesław Polechoński,
ul. 1 Maja 6,
69-100 Słubice

80

(451.219,83 PLN)

20
 (50 dni)

100 pkt

 

 

                       

        

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak