PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2013-10-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 384858-2013 z dnia 2013-09-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przebudowę istniejącego parkingu i elementów zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 38, działki: 472,473/1 oraz częściowo...
Termin składania ofert: 2013-10-08


Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 422820 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 384858 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: przebudowę istniejącego parkingu i elementów zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 38, działki: 472,473/1 oraz częściowo 469/2 i 473/2, w tym m.in. 1)przebudowę nawierzchni istniejącego parkingu i terenu w otoczeniu budynku, 2)wykonanie instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, 3)wykonanie ogrodzenia murowanego z klinkieru z wypełnieniem w formie metaloplastyki z furtkami, bramką i bramą przesuwną sterowaną elektrycznie, 4)wyburzenie istniejącej i wykonanie nowej obudowy miejsca gromadzenia odpadów stałych, 5)wykonanie instalacji oświetlenia terenu, 6)wykonanie izolacji i remontu piwnic, 7)sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 8)Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do siwz. Na podstawie art. 32 i 33 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) Przebudowa istniejącego parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich - Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 38, działki nr ewid. 472, 473/1 oraz części 469/2 i 473/2 w obrębie ewidencyjnym Strzelce Krajeńskie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek złożono 30.08.2013 roku. Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, jeżeli jego projekt został sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodniony z właściwym Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zarządcą sieci kanalizacji deszczowej oraz zarządcą drogi (w formie decyzji zezwalającej na lokalizację przyłącza w pasie drogowym). Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej spełnia ww. kryteria. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien uzyskać decyzję GDDiK Oddziału w Zielonej Górze zezwalającą na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 22. Wykonawca powinien sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych uwzględniając w nim zakres prowadzonych prac oraz planowany okres zajęcia pasa drogi krajowej. Ww. projekt przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 22 wykonawca winien uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. oraz właściwym rejonem dróg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.13.00-1, 45.11.12.91-4, 45.45.30.00-7, 45.22.33.00-9, 45.23.14.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.50-6, 45.23.32.51-3, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.11-4, 45.26.24.20-1, 45.26.25.00-6, 45.26.26.90-4, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH WIMAR Wiesław Polechoński, ul. 1 Maja 6, 69-100 Słubice, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 553785,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 451219,83
  • Oferta z najniższą ceną: 451219,83 / Oferta z najwyższą ceną: 451219,83
  • Waluta: PLN.

  20131017_ogloszenie_o_udzieleniu_zamaswienia.pdf