PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Numer ogłoszenia: 433962 - 2013

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 433962 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) serwer + oprogramowanie- 1 szt. b) adresarka kopert i zwrotek - 2 szt. c) laptop A + oprogramowanie- 2 szt. d) laptop B + oprogramowanie- 1 szt. e) laptop C + oprogramowanie- 20 szt. f) zestaw komputerowy: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD wraz z oprogramowaniem- 94 szt. g) drukarka atramentowa kolor- 1 szt. h) drukarka laserowa mono- 10 szt. i) urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono- 2 szt. j) urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor- 2 szt. stosownie do danej części postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego- sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 2.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 2.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 2.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 2.4 do siwz, dla Części V - zał. nr 2.5 do siwz, dla Części VI- zał. nr 2.6 do siwz).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w zakresie - rozszerzenie dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego; wielkość - nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zgodnie z art.67 ust.1 pkt.7 ustawy P.z.p.)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.82.00.00-2, 30.13.13.00-9, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie Wykonawcy -Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego-w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanego sprzętu i jego parametrów technicznych -załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 2.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 2.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 2.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 2.4 do siwz, dla Części V - zał. nr 2.5 do siwz, dla Części VI - zał. nr 2.6 do siwz)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 1.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 1.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 1.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 1.4 do siwz, dla Części V - zał. nr 1.5 do siwz, dla Części VI- zał. nr 1.6 do siwz), b) oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zadania (wzór wspólny dla wszystkich części - zał. nr 3 do siwz), c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty wspólnej (pkt VII siwz), Zamawiający zaleca załączyć do oferty: a) podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - projekt umowy - zał. nr 7 do SIWZ - wspólny dla wszystkich części przedmiotu zamówienia. Nie jest wymagane załączenie Projektu umowy do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany postanowień umowy (wymienione poniżej) wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności: a) istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), b) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, c) zmiana miejsca dostawy jeśli dostawa w miejscu wskazanym jest utrudniona lub niemożliwa, na pisemny wniosek jednej ze stron d) zmiana terminu dostawy jeśli dostawa w wyznaczonym terminie jest utrudniona lub niemożliwa na pisemny wniosek jednej ze stron, e) zmiana terminu realizacji umowy z winy Zamawiającego, albo w związku z zaistnieniem siły wyższej (klęski żywiołowej) niezależnej od stron umowy. f) trwała zmiana terminu realizacji reklamacji, w przypadku gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego; g) brak środków na realizację zadania lub wystąpienie innych nie przewidzianych przyczyn, z powodu których Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw; Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych oraz wykazu osób i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 22 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa serwera- 1 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:dostawę serwera- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 2.1 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa adresarek kopert i zwrotek- 2 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:dostawę adresarek kopert i zwrotek- 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części II - zał. nr 2.2 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.13.13.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa laptopów A -2 szt. oraz laptopa B- 1 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: dostawę laptopów A -2 szt. oraz laptopa B- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części III - zał. nr 2.3 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 30.23.60.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa laptopów C -20 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:dostawę laptopów C -20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części IV - zał. nr 2.4 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres zamówienia obejmuje: dostawę zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części V - zał. nr 2.5 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:dostawę drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego - sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części VI - zał. nr 2.6 do siwz).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.30-4, 30.23.21.10-8, 30.23.60.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

  zalacznik_433962_2013.zip