PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - modyfikacja treści

 

Gorzów Wlkp. 28.10.2013 r.

 

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” z numerem sprawy VII G 213/62/13 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ W ZAKRESIE  Części VI - „Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt. ”.

Zmianę treści SIWZ Zamawiający uzasadnia popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na pominięciu fragmentu tekstu w Tabeli 2 załącznika nr 2.6 do SIWZ „Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego”.

 

 

M O D Y F I K A C J A

W ZAŁĄCZNIKU NR 2.6 do SIWZ Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego: CZĘŚĆ VI:  „Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt. ”

 

TABELA 2 DRUKARKA LASEROWA MONO-

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ TABELI 2, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

TABELA 2  DRUKARKA LASEROWA MONO  ……………………………  (nazwa sprzętu, typ/ nazwa producenta) .........................................................*) – 10 szt.

Poniższa „Specyfikacja” określa minimalne wymagania techniczne

LP.

 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

(DANE W TEJ KOLUMNIE WPISUJE ZAMAWIAJĄCY)

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE *)

 

1

Rozdzielczość druku mono

Min 1200x1200 DPI

 

2

Interfejs standardowy USB 2.0

TAK

 

3

10/100 Ethernet Base TX

NIE

 

4

Formaty papieru

A4

 

5

Gwarancja

Min. 36 miesięcy, z serwisem w miejscu użytkowania, następny dzień roboczy. Wymagane oświadczenie producenta, że w razie nie wywiązywania się oferenta z obowiązków gwarancyjnych przejmie na siebie zobowiązania gwarancyjne.

 

UWAGA! * ) należy określić rodzaj (nazwę, typ/nazwę producenta) części/sprzętu oraz parametry techniczne proponowanego sprzętu

wszystkie puste i wykropkowane pola muszą zostać przez Wykonawcę wypełnione, jeżeli „parametry techniczne oferowane” są identyczne jak „opis wymaganych parametrów technicznych” dopuszcza się zapisanie w tabeli - „spełnia „ lub „tak”

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ZMIANY /MODYFIKACJE

TREŚCI SIWZ.

 

Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                                                                                                                                                                            Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak zalacznik_433962_2013_01.zip