PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedzi na pytania - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 18.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 15.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1.    „Czy załączenie do oferty oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej jest obligatoryjne?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zgodnie z pkt XIV ppkt 7 lit. b) SIWZ oraz z uwagami zawartymi w  zał. nr 10 do SIWZ Zamawiający jedynie zaleca załączyć do oferty oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i nie wymaga  jej  przeprowadzenia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.

 

2.    „Jakie będą skutki nie załączenia do oferty oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej, (chodzi o zał. nr 10 do SIWZ)?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt XIV ppkt 7 lit. b) SIWZ brak załącznika nr 10 do SIWZ w ofercie nie wpłynie na jej formalną ocenę.

 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 18.11.2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy Wojciech Szcześniak