PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. I

                                              Gorzów Wlkp., 21 .11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

 

Część I – „Dostawa serwera- 1 szt.”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 7

złożoną przez firmę

Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25A,
66-400 Gorzów Wlkp.;

z ceną  oferty brutto – 28.499,10 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 7  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część I złożono 1 ofertę. Oferta jest  ważna.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM

Oferta nr 7: Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp.

28.499, 10

100,00

100,00

 

 

                                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak