PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. II

                                              Gorzów Wlkp., 21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

 

Część II: – „Dostawa  adresarek kopert i zwrotek- 2 szt.”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2

złożoną przez firmę

Copyline Jacek Cymbrykiewicz, Józef Pieluszczak
Spółka Jawna,

ul. Kazimierza Wielkiego 61,
66-400 Gorzów Wlkp.;

z ceną  oferty brutto – 9.790,80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 2  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część II złożono 2 oferty. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM

Oferta nr 1: PRINTCOM SP. Z O.O., ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań;

 

10.086,00

97,07

97,07

Oferta nr 2: Copyline Jacek Cymbrykiewicz, Józef Pieluszczak Spółka Jawna, ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.;

 

9.790,80

100, 00

100, 00

 

 

                                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak