PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. V

                                        Gorzów Wlkp.,   21.11. 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

 

Część V: - „Dostawa zestawu komputerowego:
jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.

 

WYBRANO OFERTĘ NR 7

złożoną przez firmę

Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o.,
ul. Walczaka 25A,
66-400 Gorzów Wlkp.;

z ceną  oferty brutto – 68.511,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 7  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część V złożono 4 oferty. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM

Oferta nr 4: TEST-SYSTEM s. c., ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wlkp.;

 

332.755,30

97,60

97,60

Oferta nr 5: Unizeto Technologies S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin;

 

339.998, 00

95,52

95,52

Oferta nr 6: PRZP- Z. Leśniak spółka jawna, ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec;

 

375.071,28

86,59

86,59

Oferta nr 7: Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp.;

 

324.770,00

100,00

100,00

 

                                                                                                                                                               Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak