PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia   26.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 21.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1.    „Prosimy o potwierdzenie podanego obmiaru okładzin stopni i podstopni klatki schodowej ponieważ z naszych obliczeń wynika, iż winno być 61 stopni, w tym  płyt stopnicowych 61 *1,20*0,30 i podstopnic 61*1,20*0,17.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, iż z dokumentacji projektowej wynika ilość stopnic na całej klatce schodowej: 1,20X0,30 m- 50 szt., ilość podstopnic 1,20x0,17 m- 50 szt. (6+22+22).

 

2.    „Prosimy o  wyjaśnienie zapisu w Specyfikacji Technicznej dział: posadzki (dz.1) i ściany (dz. 2) dotyczącego użycia materiałów: profile wykończeniowe do okładzin. Czy należy rozumieć je jako dodatkowe elementy zabezpieczające krawędzie ścian i posadzek, jeśli tak to prosimy
o podanie obmiaru zastosowanych profili.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Do wykończenia (zamknięcia od góry) cokołów z płytek gresowych na korytarzach parteru i I pietra należy użyć systemowych listew aluminiowych w naturalnym kolorze aluminium. Łączna długość profili 114,65 mb. Na klatce schodowej nie zastosowano cokołów, zaś w łazienkach partie cokołowe licują z okładziną z płytek ceramicznych ściennych- stąd ww. profili tam nie zastosowano.

 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 26.11.2013 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

       Z A M A W I A J Ą C Y

                ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

           Roman Witkowski