PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

VII G 213/66/13 Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach. TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

Gorzów Wlkp.   26.11.2013 r.

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

         W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”
 
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 26.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

PYTANIE 1:

„Czy istniejąca instalacja elektryczna jest 3/5- żyłowa?”

 

PYTANIE 2:

„Czy wymiana przewodów (służąca osiągnięciu wymaganych norm branżowych i bezpieczeństwa) dotyczy wyłącznie zakresu przetargu, czy też jest rozszerzona o pozostałe pomieszczenia biurowe?”

 

PYTANIE 3:

„ Czy w sanitariatach przewiduje się wymianę opraw oświetleniowych?”

 

W związku z tym, że pytania od Wykonawcy wpłynęły 26.11.2013 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający pozostawia wniosek
 o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

 

Powyższe informacje zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 26.11.2013 r.

 

Z A M A W I A J Ą C Y

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Roman Witkowski