PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy : 488696 - 2013 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 433962-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) serwer +...
Termin składania ofert: 2013-11-04


Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 488696 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 433962 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) serwer + oprogramowanie- 1 szt. b) adresarka kopert i zwrotek - 2 szt. c) laptop A + oprogramowanie- 2 szt. d) laptop B + oprogramowanie- 1 szt. e) laptop C + oprogramowanie- 20 szt. f) zestaw komputerowy: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD wraz z oprogramowaniem- 94 szt. g) drukarka atramentowa kolor- 1 szt. h) drukarka laserowa mono- 10 szt. i) urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono- 2 szt. j) urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor- 2 szt. stosownie do danej części postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania techniczne zamawianego sprzętu został zawarty w Wykazie wymaganego sprzętu informatycznego- sporządzonym w formie tabeli do wypełnienia przez Wykonawcę w kwestii oferowanych parametrów technicznych - załącznik do siwz o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I - zał. nr 2.1 do siwz, dla Części II - zał. nr 2.2 do siwz, dla Części III - zał. nr 2.3 do siwz, dla Części IV - zał. nr 2.4 do siwz, dla Części V - zał. nr 2.5 do siwz, dla Części VI- zał. nr 2.6 do siwz)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.82.00.00-2, 30.13.13.00-9, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa serwera- 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o.,, ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28499,10
 • Oferta z najniższą ceną: 28499,10 / Oferta z najwyższą ceną: 28499,10
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa adresarek kopert i zwrotek- 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Copyline Jacek Cymbrykiewicz, Józef Pieluszczak Spółka Jawna, ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11382,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9790,80
 • Oferta z najniższą ceną: 9790,80 / Oferta z najwyższą ceną: 10086,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa laptopów A -2 szt. oraz laptopa B- 1 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12156,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12453,75
 • Oferta z najniższą ceną: 12453,75 / Oferta z najwyższą ceną: 12453,75
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa laptopów C -20 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68511,00
 • Oferta z najniższą ceną: 68511,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68511,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa zestawu komputerowego: jednostka centralna komputera PC + monitor LCD- 94 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 263200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 324770,00
 • Oferta z najniższą ceną: 324770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 375071,28
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Komputerowy Infostil Sp. z o.o., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14917,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14148,60
 • Oferta z najniższą ceną: 14148,60 / Oferta z najwyższą ceną: 27050,28
 • Waluta: PLN.