PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

                                        Gorzów Wlkp.,  17.12. 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

złożoną przez firmę

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela,
ul. Wodna 16,
64-030 Śmigiel;

z ceną  oferty brutto – 163.713,02 zł

terminem wykonania zamówienia- 45 dni

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie
z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 4 oferty. Dwie oferty są ważne.

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

1.    „SELEKT R.S.” Robert Szymański, ul. Witosa 3/2, 66-400 Gorzów Wlkp. (Oferta nr 3)

2.    „DANKOM” Daniel Błażkiewicz, Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna (Oferta nr 4)

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający oferty Wykonawców wykluczonych uznał za odrzucone.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 80%

Liczba pkt w kryterium TERMIN REALIZACJI­znaczenie 20%

         Razem

Oferta nr 1

 

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela,
ul. Wodna 16,
64-030 Śmigiel;

 

163.713,02

 

45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

80

20

100

Oferta nr 2

 

PPUH WIMAR Wiesław Polechoński

ul. 1 Maja 6,
69-100 Słubice;

 

 

 

248.690,00

 

 

60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

52,66

15

67,66

Oferta nr 3

 

„SELEKT R.S.”

Robert Szymański

ul. Witosa 3/2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

158.334,68

 

45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Oferta nr 4

 

„DANKOM” Daniel Błażkiewicz

Lisie Pole 52

74-506 Nawodna

 

141.249,33

60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

                                                                                                                                            

 Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak