PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 464384-2013 z dnia 2013-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, działki: 458/1 w tym m.in. 1) skucie istniejących i wykonanie nowych posadzek korytarzy wraz z klatką schodową, ...
Termin składania ofert: 2013-11-29


Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 21778 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 464384 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, działki: 458/1 w tym m.in. 1) skucie istniejących i wykonanie nowych posadzek korytarzy wraz z klatką schodową, 2) skucie istniejących i wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych wc na parterze i I piętrze, 3) wymianę armatury sanitarnej pomieszczeń higieniczno - sanitarnych wc na parterze i I piętrze, 4) dostosowanie instalacji elektrycznych pomieszczeń higieniczno - sanitarnych wc na parterze i I piętrze do wymagań obowiązujących norm i przepisów technicznych, 5) Wymianę drzwi do kotłowni na drzwi stalowe pełne o odporności ogniowej EI 30, 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do siwz z uwzględnieniem Oświadczenia Projektanta - zał. 12 do siwz. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.33.23.00-6, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281800,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 163713,02
  • Oferta z najniższą ceną: 141249,33 / Oferta z najwyższą ceną: 248690,00
  • Waluta: PLN.