PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

L. Dz. VII G 213/08/14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

L. Dz. VII G 213/08/14

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”  w dniu 16.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE 1:

 

Pytanie nr 1 (załącznik nr 7.2 do siwz):

§6 ust. 5, § 3 wzoru umowy

Postanowienie § 6 ust. 5 wskazuje, że zlecenia muszą zostać wystawione przez prokuratora. Prosimy o sprecyzowanie w treści projektu umowy jaki będzie zakres umocowania osób wskazanych w § 3, skoro zlecenia ma podpisywać prokurator”.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA

 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres umocowania osób wskazanych w § 3 załącznika nr 7.2 do SIWZ (jak również zał. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ) dotyczy spraw technicznych świadczenia przedmiotowej usługi, m.in. przekazywania informacji o pojawiających się problemach w trakcie realizacji umowy,  
o jakości świadczonych usług itp.

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 5 załącznika nr 7.2 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

 

„Podstawą do zapłaty faktur będzie zlecenie wystawione przez zleceniobiorcę (Wykonawcę), podpisane przez prokuratora”.

 

WW.  MODYFIKACJI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE RÓWNIEŻ W § 6 UST. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 DO SIWZ.

 

Powyższą odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 17. 04. 2014 r. Zmodyfikowaną treść załącznika nr 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 17. 04. 2014 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE/MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y      

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Roman Witkowski odp_modyfikacja_siwz.zip