PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część I

                                              Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 4

złożoną przez

Firma Handlowo-Usługowa
 PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn
,
ul. Żwirowa 19E,
66-400 Gorzów Wlkp.;

z ceną  oferty brutto – 17.004,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 4  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część I złożono 3 oferty. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

 

         Razem

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HADES,
ul. Wodociągowa 2 E, 66-500 Strzelce Krajeńskie;

39.240,00

43,33

43,33

Oferta nr 3: Sklep Wielobranżowy,
ul. Cmentarna,
66-500 Strzelce Krajeńskie;

45.780,00

37,14

37,14

Oferta nr 4: Firma Handlowo-Usługowa PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn,
ul. Żwirowa 19E,
66-400 Gorzów Wlkp.;

 

17.004,00

100,00

100,00

 

                                                                                                                                              Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak