PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania - część V

                                              Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

 

ZOSTAŁO  UNIEWAŻNIONE W NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCIACH:

 

Część V: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”.

 

UZASADNIENIE:

Na ww. część w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  123162 – 2014 z dnia 10.04.2014 r. nie złożono żadnych ofert.

 

 

 

                                                                                                                                              Z A M A W I A J Ą C Y

Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak