PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 03.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

 

PYTANIE 1:

 

„ (…) proszę o wyjaśnienie pozycji kolumny 6A w załączniku nr 2 do SIWZ

czyli Kalkulacja Ceny Oferty ; chodzi mi o uściślenie czy mają być wszystkie oryginały,

bo takie zaleca każdy producent urządzeń i chcą aby używać tylko oryginalne materiały, szczególnie gdy urządzenia są na gwarancji, czy materiały równoważne ale dobrej jakości, które równie dobrze sprawują się jak oryginały?”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE

 

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku nr 2 do SIWZ „Kalkulacja ceny oferty” w kolumnie 6A Wykonawca określa, czy oferowany przez niego materiał eksploatacyjny do danego urządzenia jest zalecany przez producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu (czyli oryginalny) czy równoważny.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt III ppkt 4 SIWZ dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.

 

 

Powyższą odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 03.06. 2014 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Prokurator Okręgowy

 Wojciech Szcześniak