PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 06.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Część I odpowiedzi na pytania z dnia 06.06.2014 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„W nawiązaniu do zapisu w SIWZ pkt III ppkt 5 „W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę raportów z testów wydajności do każdego zaoferowanego produktu równoważnego w oparciu o normy ISO 19752:2004 i ISO 19798:2004 (tonery monochromatyczne i kolorowe) oraz ISO 24711: 2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridżów atramentowych)” zwracamy się z wnioskiem, aby Zamawiający dopisał do SIWZ wymóg dołączenia do oferty raportów z testów wydajności oferowanych zamienników. Pozwoli to Zamawiającemu na zweryfikowanie jakości i wydajności oferowanych zamienników już na etapie badania ofert oraz, co za tym idzie, uniknąć dodatkowych problemów w trakcie realizacji umowy. Jednocześnie informujemy, że najbardziej obiektywnym dokumentem będą raporty z testów wystawione na każdy produkt oddzielnie, przez podmiot niezależny od wykonawcy i producenta posiadający stosowną akredytację w zakresie badania wydajności materiałów eksploatacyjnych”.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: NIE

 

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanej modyfikacji do treści SIWZ.

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 06.06.2014 r.

 

PYTANIE 1:

 

„(…) proszę o podanie symboli produktów OEM z pozycji 70-73 oraz dokładnego modelu drukarki”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: WYJAŚNIENIE

 

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ podał dokładne modele urządzeń, jakie są eksploatowane przez Zamawiającego. Zamawiający nie jest uprawniony do wskazania konkretnego modelu materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do drukarek wymienionych w pozycjach 70-73.

 

Powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 06.06. 2014 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y 

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak