PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 11.07.2014-14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.07.2014 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„I. Mając na uwadze zapisy SIWZ oraz wzoru umowy proponujemy dopisać następujące postanowienia:

 

1.      „Wynagrodzenie Wykonawcy  będzie zwiększone o wskaźnik wzrostu minimalnej płacy krajowej”.

2.        „Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze wyższym niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.”

UZASADNIENIE:

Wskazane zmiany wynikają z konieczności dostosowywanie przez wykonawców wynagrodzeń wypłacanych przez nich pracownikom wykonującym usługi porządkowe do poziomu ustalanego w ustawie. Wskazać należy, że w przypadku usług porządkowo – czystościowych płace pracowników oparte są o minimalną płacę krajową. Płaca stanowi około 75% kosztów kontraktu. Doświadczenia lat 2009 - 2013 wskazują, iż nawet najbardziej ostrożni przedsiębiorcy mogą zostać zaskoczeni niespodziewanymi uregulowaniami prawnymi, które są wynikiem politycznych rachub rządu, a nie odzwierciedleniem gospodarczych wskaźników. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zmawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga także, że za wprowadzeniem do umowy o zamówienie publiczne, klauzul waloryzacyjnych oraz przewidywanych, niżej wymienionych, zmian, przemawia także dynamicznie zmieniający się stan prawny. Szczególną uwagę należy zwróć na zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd, zmiany w przedmiocie „ozusowania” umów cywilnoprawnych. Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Proponowana nowelizacja zmierza więc do zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku kiedy zleceniobiorca osiąga przychód z kilku źródeł. Wyższa podstawa wymiaru składki oznacza, że do ZUS trzeba odprowadzać wyższe kwoty tytułem składek. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie skutkować zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o którym mowa powyżej, z dużym prawdopodobieństwem, w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.”  

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanych zmian. Zamawiający nie ma obowiązku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2:

 

„II.  Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo – czystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”. Jeżeli nie prosimy o udostępnienie wzoru umowy najmu/dzierżawy pomieszczeń.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: Zamawiający pozwoli pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego w każdym obiekcie, w  którym będzie realizowana przedmiotowa usługa. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanego zapisu do projektu umowy.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2014 r.

 

PYTANIE 1:

 

„W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w związku z tzw. „ozusowaniem” umów zleceń. Zmiana przepisów prawa, która została zapowiedziana przed terminem składania ofert, zwłaszcza zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotycząca oskładkowania umów zleceń, powinna zostać uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji ceny oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanej klauzuli do wzoru umowy.

 

PYTANIE 2:

„  Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu tj. zwiększenie obciążeń Wykonawcy dot. składek od umów cywilno-prawnych Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji kontaktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników wpływających na tą cenę po zmianach ustawowych?

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

PYTANIE 3:

„  Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w kolejnych latach o kwoty wynikające z obiektywnych zmian w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z projektem związanym z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, który wpłynął do rządu 05.03.2014 r dotyczącym konieczności ozusowania umowy zlecenie do wartości najniższej krajowej pracy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak