PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185296-2014 z dnia 2014-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie...
Termin składania ofert: 2014-06-11


Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 239914 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185296 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu - zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi w załączniku nr 2 do siwz. Wykaz drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, a także prognozowaną ilość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych zawiera załącznik nr 2 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         MTL System Tomasz Lachowicz, Babimojska 9, 54-426 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219218,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 120356,73

·         Oferta z najniższą ceną: 120356,73 / Oferta z najwyższą ceną: 575601,00

·         Waluta: PLN.