PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

                                              Gorzów Wlkp., 29.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

 złożoną przez konsorcjum firm:
 

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.,
ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa;
Laam Sp. z o.o.,
 
ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa;

 

z ceną  oferty brutto – 326.012, 58 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 9 ofert. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

       Razem

Oferta nr 1

 

Konsorcjum firm: Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa; Laam Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

326.012,58

100,00

100,00

Oferta nr 2

 

Multiservice Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn

 

739.780,29

44,07

44,07

Oferta nr 3

 

PPUH „TECH-DOM” SP. J. MICHALIK, ul. Staszica 1F, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

513.333,45

63,51

63,51

Oferta nr 4

 

CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

 

447.510,15

72,85

72,85

Oferta nr 5

 

MICROS  Sp. z o. o., ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz

488.700,00

66,71

66,71

Oferta nr 6

 

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PUH” Irena Woźna Sp.
z o.o. , ul. Podmiejska 17B, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

627.669,00

51,94

51,94

Oferta nr 7

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”, ul. Wyszyńskiego 11-13,
66-400 Gorzów Wlkp.

409.678,29

79,58

79,58

Oferta nr 8

 

Konsorcjum firm: Poziom Sp. z o.o.,
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.; Poziom Polska Sp. z o.o., ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

502.249,68

64,91

64,91

Oferta nr 9

 

Impel Cleaning Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

503.379,90

64,76

64,76

 

 

 

                                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

                                    Prokurator Okręgowy
Wojciech Szcześniak