PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi : Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231626-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2014-07-18


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 259560 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231626 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do siwz. Ogólne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z warunkami jakościowymi powszechnie uznawanymi, - usługa sprzątania świadczona jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, - w okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu lub marznącego deszczu, usługa stałego utrzymania schodów, chodników i parkingów w stanie odśnieżonym i posypanym piaskiem świadczona jest codziennie (również w dni wolne od pracy), - Wykonawca winien stosować środki czystości dobrej jakości, posiadające atest PZH, przeznaczone do danego typu powierzchni: a) podłóg - panele, parkiet, terakota, linoleum, wykładzina dywanowa, b) mebli - drewno, szkło, płyta meblowa, tapicerka meblowa, c) powierzchni pokrytych glazurą, d) armatury białej i chromowanej w pomieszczeniach sanitarnych oraz ich dezynfekcji w sposób zapobiegający osadzaniu się kamienia w umywalkach, sedesach i na armaturze chromowanej, - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: a) dostarczenia wszelkich maszyn i urządzeń oraz ich eksploatacji, b) zatrudnienia osób, c) dostarczania środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym środków chemicznych i czyszczących, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, wkładów foliowych do koszy na śmieci) oraz utylizacji opakowań po zużytych środkach, d) usuwania z terenu posesji liści, śniegu, lodu, skoszonej trawy oraz dostarczania piasku i soli do posypywania w okresie zimowym, - po wykonanych pracach remontowych Wykonawca ma obowiązek sprzątania bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zapewnia zakup we własnym zakresie: papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła do dozowników i innych środków niezbędnych do właściwego świadczenia usług.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.40.00-7, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·        Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·        Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

·        Laam Sp. z o.o., Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307653,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·        Cena wybranej oferty: 326012,58

·        Oferta z najniższą ceną: 326012,58 / Oferta z najwyższą ceną: 739780,29

·        Waluta: PLN.