PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Świad. usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji syst. zabezp. tech. w obiekcie PO w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp.   10. 09. 2014 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

        W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/22/13  w dniu 10.09.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

PYTANIE 1:

„Bardzo proszę o przesłanie na e-mail lub umieszczenie na stronie 12  załączników w formie edytowalnej.”

 

W związku z tym, że pytanie od Wykonawcy wpłynęło 10.09.2014 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia pytanie do treści SIWZ bez odpowiedzi.

 

Powyższe informacje zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 10.09.2014 r.

 

 

  Z A M A W I A J Ą C Y

Zastępca
Prokuratora Okręgowego

 Roman Witkowski