PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia tech. w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okr. gorz

                                              Gorzów Wlkp.,   22. 09. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 3

 złożoną przez:
 

Koncesjonowaną Firmę Ochrony Mienia „HERKULES”,
ul. Wyszyńskiego 11-13,
66-400 Gorzów Wlkp.
z ceną  oferty brutto – 240.040, 74 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 3  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

 

Razem

Oferta nr 1

 

Konsorcjum firm: Poziom Sp. z o.o., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp.; Poziom Polska Sp. z o.o., ul. Husarska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

283.344,42

84,72

84,72

Oferta nr 2

 

Agencja Detektywistyczna

 i Ochrony „JOKER” Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36,

60-608 Poznań

 

 

274.900,32

87,32

87,32

Oferta nr 3

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”, ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

240.040,74

100,00

100,00

 

 

 

                                                                                                                                                            

Z A M A W I A J Ą C Y
 Zastępca Prokuratora Okręgowego
Roman Witkowski