PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

                                              Gorzów Wlkp., 15. 10. 2014 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 3

 złożoną przez firmę:
 

BiuArt Sp. z o.o.,
ul. Teatralna 7,
66-400 Gorzów Wlkp.
z ceną  oferty brutto – 98.365, 34 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 3  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 3 oferty. Wszystkie oferty są  ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 100%

RAZEM

Oferta nr 1

 

RODAN” Sp. z o. o., ul. Górecka 17
60-201 Poznań

102.837,60

95,65

95,65

Oferta nr 2

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ZEMAR”
Sp. z o.o., ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz

 

111.388,56

88,31

88,31

Oferta nr 3

 

BiuArt Sp. z o.o., ul. Teatralna 7,
66-400 Gorzów Wlkp.

 

98.365,34

100,00

100,00

 

 

                                                                                                                                                            

               

Z A M A W I A J Ą C Y
 Zastępca Prokuratora Okręgowego
Roman Witkowski