PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 354438 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319546 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie papieru formatu A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego, pochodzącego z bieżącej produkcji, oryginalnie zapakowanego oraz spełniającego wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Opis przedmiotu zamówienia: a) Papier ksero A4 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek oraz faksów: gramatura 80 g/m2, białość minimum CIE 146, ryza (arkuszy) 500, prognozowana ilość zakupu w ryzach: 11.050. b) Papier ksero A3 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek: gramatura 80 g/m2, białość minimum CIE 146, ryza (arkuszy) 500, prognozowana ilość zakupu w ryzach: 64.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         BiuArt Sp. z o.o., ul. Teatralna 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115502,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 98365,34

·         Oferta z najniższą ceną: 98365,34 / Oferta z najwyższą ceną: 111388,56

·         Waluta: PLN.