PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 07.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Proszę o informację co należy zrobić jeżeli:

1. Ilości w załączonym przedmiarze robót nie zgadzają się z obmiarem wykonanym przez Oferenta?

2. Brak pozycji/elementu w przedmiarze robót, który znajduje się w dokumentacji?”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

 

Ad. 1) Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć dodatkowe 5 mb przewodu Ydy 3x4 mm2.

 

Ad. 2) Zamawiający informuje, że podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

 

 

 

 

Powyższą odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu:     10.09.2015 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

 

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y      

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak