PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  11.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Część II odpowiedzi na pytania z dnia 10. 09. 2015 r.

 

PYTANIE 1:

                                                                                               

„Proszę uprzejmie o wyjaśnienie:

 

  1. Zgodnie z opisem instalacji okablowania strukturalnego w serwerowni należy zapewnić odpowiednie warunki (zgodnie z poniższym fragmentem opisu). Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przetargu wchodzą wymienione systemy.

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1

 

W pomieszczeniu lokalizacji szafy PPD należy zapewnić klimatyzator oraz drzwi antywłamaniowe.

 

PYTANIE 2:

 

„Zgodnie z opisem instalacji okablowania strukturalnego, szafę PPD należy wyposażyć w urządzenia aktywne - przełączniki 24 i 48 portowe. Proszę o potwierdzenie, że urządzenia aktywne wchodzą w zakres wyceny. Jeśli tak to proszę o podanie parametrów przełączników (znacznie warunkują cenę) oraz ich ilość - do obsłużenia 178 gniazd komputerowych potrzeba 4 przełączników 48-portowych. Proszę o wyjaśnienie.”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2

 

Należy zastosować 4 przełącznice 48 portowe o wydajności min. 1GB.

 

PYTANIE 3:

 

„Czy zestawy montowanych gniazd mają być przypodłogowe czy też naścienne?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3

 

Zamawiający informuje, iż zestawy montowanych gniazd mają być przypodłogowe.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania od Wykonawców, które zostaną przesłane od dnia 11.09.2015 r. Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): „Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.

 

Powyższe odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu:     11.09.2015 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

 

 

 

 

 

 Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y      

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak