PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna"

                                              Gorzów Wlkp.,  30. 09. 2015 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna”

 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 5

 złożoną przez firmę

Zakład Instalacyjno-Budowlany

KANBUD Wiesław Kaniewski,

ul. Walczaka 23A,

66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną  oferty brutto: 346.389,86 zł

terminem realizacji zamówienia: 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowanym okresem gwarancji: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 5  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 5 ofert.

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania wykluczono Wykonawców, który złożyli następujące oferty:

 

1. PAX sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski (Oferta nr 2)

2. Elektro-BUD Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 34A, 71-496 Szczecin (Oferta nr 3)

3. EL-TECH Radosław Gula, ul. Niemcewicza 41B, 66-400 Gorzów Wlkp. (Oferta nr 4)

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający oferty Wykonawców wykluczonych uznał za odrzucone.

 

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 75%

Liczba pkt w kryterium TERMIN REALIZACJI-znaczenie 20%

Liczba pkt w kryterium OKRES GWARANCJI– znaczenie 5%

Razem

Oferta nr 1

 

MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Reduta 5, 31-421 Kraków

394.784,12

68 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

65,00

19,00

5,00

89,00 pkt

Oferta nr 2

 

PAX sp. z o.o.,
 ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski

381.402,94

70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona           

Oferta nr 3

 

Elektro-BUD
Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 34A, 71-496 Szczecin

404.670,00

75 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

36 miesięcy

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona           

Oferta nr 4

 

EL-TECH Radosław Gula, ul. Niemcewicza 41B, 66-400 Gorzów Wlkp.

366.164,85

75 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

36 miesięcy

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona           

Oferta nr 5

 

Zakład Instalacyjno-Budowlany KANBUD Wiesław Kaniewski, ul. Walczaka 23A,
 66-400 Gorzów Wlkp.

 

346.389,86

65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

 

75,00

20,00

5,00

100,00 pkt

 

 

                                                                                                                                              Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                          ZASTĘPCA

                                                                                          PROKURATORA OKRĘGOWEGO

                                                                                                          ROMAN WITKOWSKI