PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna
Numer ogłoszenia: 262788 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224286 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, działka: 086101_1.0005.1518 w tym m.in. 1) Instalacji okablowania strukturalnego, 2) Instalacji monitoringu wizyjnego, 3) Wymianę oświetlenia, 4) Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót wyniesie meble i urządzenia biurowe znajdujące się w pomieszczeniach Zamawiającego, a po zakończeniu robót wniesie i ustawi meble, urządzenia biurowe we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Zamawiający przed ww. działaniami Wykonawcy zobowiązuje się opróżnić meble (szafy, biurka itp.) z dokumentów, 5) Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego własny koszt posadzek, wykładzin, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej Zamawiającego na czas wykonania robót, 6) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszej siwz z uwzględnieniem oświadczenia projektanta - zał. 10 do siwz. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.43.20-0, 51.31.20.00-2, 45.31.12.00-2, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Instalacyjno-Budowlany KANBUD Wiesław Kaniewski, ul. Walczaka 23A, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 497373,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 346389,86
  • Oferta z najniższą ceną: 346389,86 / Oferta z najwyższą ceną: 404670,00
  • Waluta: PLN .