PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia  19 kwietnia 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 18.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE 1, 2:

                                                                                               

          „W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt III ppkt 5 przedstawiono wytyczne dot. wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt III, ppkt 3 lit. b):

5.4 „w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić, m.in. udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji i pomocy fachowej, tj. laboranta sekcyjnego przy wykonywaniu sekcji zwłok ludzkich”.

          Co należy rozumieć przez fachową pomoc laboranta sekcyjnego, jaki jest zakres jego obowiązków ?

          Co należy rozumieć przez jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie sekcji zwłok ludzkich, w sytuacji, gdy w zdarzeniu ginie więcej niż jedna osoba ?

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1, 2:

 

Ad.1) Zamawiający dokonuje modyfikacji wytycznych dotyczących wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt III, ppkt 3 lit. b), tj. w zakresie udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok. W związku z powyższym  pkt III, ppkt 5 nr 5.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

„w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji. Zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego leży w gestii biegłego medycyny sądowej wykonującego sekcję”.

 

 

WW.  MODYFIKACJI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE RÓWNIEŻ W § 4 UST. 2.4 ZAŁĄCZNIKA NR 7.2 ORAZ W § 4 UST. 3.4 ZAŁĄCZNIKA NR 7.3, 7.4, 7.5  DO SIWZ.

 

Ad. 2) Zamawiający wyjaśnia, że usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok należy odnosić do każdej osoby oddzielnie.

 

 PYTANIE 3:

 

          „W punkcie III SIWZ, ppkt 4 przedstawione są czynności składające się na przedmiot zamówienia określony w pkt III, ppkt 3 lit. a) dot. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni.

          Co w przypadku, gdy po przyjeździe na miejsce zdarzenia np.: wypadku samochodowego, ciało ofiary nadal znajduje się w pojeździe, na kim ciąży obowiązek wydostania zwłok lub co w sytuacji, gdy ciało znajduje się poza obszarem miejsca zdarzenia, kto powinien zająć się poszukiwaniem zwłok?

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

 

Ad. 3) Do tych zadań powołane są inne instytucje, np. Straż Pożarna, Policja. Rola świadczącego usługę przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni rozpoczyna się z chwilą włożenia zwłok do worka po przekazaniu przez ww. służby.

 

 

Powyższe odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 19.04.2016 r. Zmodyfikowaną treść załącznika nr 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 19. 04. 2016 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA/MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

 

                                                                                 

                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

 

Wojciech Szcześniak

Prokurator Prokuratury Okręgowej

wykonujący zadania

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

 

                                    zal_siwz_mod.rar      Zmodyfikowane załączniki do SIWZ