PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2016-04-27 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 27.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:

                                                                                               

          „W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn.: "Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego", część II, zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w projekcie umowy (dotyczy części II):

 

§ 4 ust. 2.1 oraz ust. 2.3 - w miejscu "świadczeniobiorca" winno być Wykonawca

§ 4 ust. 4a) - winno być "ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)"

§ 5 ust. 3 - czy "dłużnik"?

§ 6 ust. 5 - podstawą do zapłaty faktur będzie zlecenie wystawione przez zleceniodawcę (Zamawiającego), podpisane przez prokuratora”.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający informuje, iż przyjął do wiadomości ww. propozycje zapisów w projekcie umowy i zostaną one uwzględnione przy zawarciu finalnej umowy również w innych częściach postępowania.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA/MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

 

                                                                                 

                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

 

Wojciech Szcześniak

Prokurator Prokuratury Okręgowej

wykonujący zadania

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. odp_na_pytania_24_04_2016.pdf