PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2016-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.prokuratura-gorzow.pl


Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 108046 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotu zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, działka: 226/3 w tym m.in. 1) termoizolację ścian zewnętrznych, 2) wykonanie konsolidacji ścian zewnętrznych budynku (zszycie), 3) rozbiórkę istniejących i wykonanie projektowanych tarasów zewnętrznych, 4) wykonanie pomostu technicznego i podkonstrukcji pod centralę wentylacji mechanicznej, 5) montaż wyposażenia zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego, 6) termoizolację stropodachu, 7) odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych (iniekcja niskociśnieniowa), 8) wymianę okien, 9) renowację wskazanych elementów budynku, 10) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do siwz z uwzględnieniem oświadczenia projektanta - zał. 10 do siwz. Inwestor posiada decyzję o pozwoleniu na budowę nr 39/2013 z dnia 19.02.2013 r. znak: SBN.II.6740.324.2012 dla ww. inwestycji polegającej na remoncie budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, zmienioną decyzją nr 43/2016 z dnia 29.03 2016 r. znak: BN.6740.33.2016.ABan zatwierdzającą zamienny projekt budowlany.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum: a) dwie najważniejsze roboty budowlane, za które Zamawiający uzna roboty termomodernizacyjne budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda, wynikające z realizacji oddzielnych umów; b) dwie najważniejsze roboty budowlane, za które Zamawiający uzna roboty w zakresie konsolidacji konstrukcji murów, wynikające z realizacji oddzielnych umów, bez konieczności podawania ich wartości; c) dwie najważniejsze roboty budowlane, za które Zamawiający uzna roboty dotyczące wykonania iniekcji niskociśnieniowej, wynikające z realizacji oddzielnych umów, bez konieczności podawania ich wartości. Zgodnie z warunkiem określonym przez projektanta w projekcie wykonawczym w pkt 5.2.1 i 5.2.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację w postaci certyfikatu do wykonywania robót związanych z konsolidacją konstrukcji murów (zszywaniem) oraz iniekcji niskociśnieniowej.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum: a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy w ww. specjalności. b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) kierownikiem budowy musi być przedstawiciel Lidera. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy funkcji kierownika budowy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do siwz), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo określające zakres czynności, do których jest umocowany, c) oświadczenie o podwykonawcach, jeżeli Wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zadania (wzór załącznik nr 5 do siwz), W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Ponadto Zamawiający zaleca załączyć do oferty: a) podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - projekt umowy- załącznik nr 9 do siwz- nie jest wymagane załączanie projektu umowy do oferty. W sytuacji braku w ofercie projektu umowy Zamawiający uzna, że Wykonawca zapoznał się z jego treścią i akceptuje zawarte w nim warunki (na podstawie oświadczenia zawartego w pkt 7 formularza ofertowego).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 20
 • 3 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany: a) omyłka pisarska, b) omyłka rachunkowa, c) zmiana Podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę, d) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, e) zmiana terminu realizacji na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy, f) zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego na pisemny wniosek jednej ze Stron umowy, g) jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura-gorzow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. pok. nr 22 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SIWZ_zalacznikizip.zip

 Zalacznik_nr_11_dok_techzip.zip