PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie"

Gorzów Wielkopolski, dnia  09 maja 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” w dniu 05.05.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:

                                                                                               

„Zakres przedmiotu zamówienia opisany w załączonej umowie jak i w ogłoszeniu

o zamówieniu wskazuje na wykonanie w ramach zadania pomostu roboczego i podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną. Załączony przedmiar natomiast wskazuje jakoby w zakresie robót była: dostawa, montaż i uruchomienie centrali wentylacyjnej. Załączony projekt nie zawiera branży sanitarnej i brak jest informacji dotyczącej przedmiotowej instalacji wentylacyjnej.

Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac przewidzianych do realizacji”.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 

Zamawiający informuje, że zakres dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej centrali wentylacyjnej. Centralę zasilić w energię elektryczną instalacją czasową wykonaną tylko dla potrzeb uruchomienia. Ponadto zakres przewiduje wykonania i trwałe zabezpieczenia przejść przez przegrody budowlane na poddaszu dla potrzeb wykonania instalacji wentylacji i montażu osiatkowanej czerpni
 i wyrzutni ściennej z króćcem montażowym. Zakres nie obejmuje wykonania innych elementów instalacji wewnętrznej wentylacji mechanicznej, która to zostanie wykonana w drugim etapie przebudowy. Montaż centrali na tym etapie jest niezbędny ponieważ wymaga częściowej rozbiórki dachu, a remont dachu jest objęty niniejszym zamówieniem. W załączniku przesyłam rysunek instalacji wentylacji mechanicznej.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.

 

                                                                                 

                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

PROKURATOR OKRĘGOWY

AGNIESZKA  LESZCZYŃSKA zal_odp_20160509.pdf      Załącznik do odpowiedzi