PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp.,    18 . 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 687.601, 23 zł brutto. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

       W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

1. DXP- BUDOWNICTWO Świątek, Wiśniowski Sp. Jawna, ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp., cena: 806.156,55 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, deklarowany okres gwarancji: 60 miesięcy;

2. Zakład Ogólnobudowlany TADBUD Józef Żybura, Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8, 66-415 Kłodawa, cena: 962.791,79 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, deklarowany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Kryteriami decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu były cena, termin realizacji oraz okres gwarancji.

W toku badania i oceny ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertą jest  oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę DXP- BUDOWNICTWO Świątek, Wiśniowski Sp. Jawna. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 806.156,55 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie oferta ta jest ofertą z najniższą ceną, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

 

                                                                                                                                                Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                                     p.o. Zastępcy Prokuratora Okręgowego           

                       Andrzej Wieczorek