PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przewóz zwłok - część V

                                              Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

W CZĘŚCI V:

 

 „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

       W przedmiotowym postępowaniu na część V złożono 2 oferty:

 

1. Zakład Pogrzebowy Memorial, ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk;

cena: 76.518,00 zł brutto

Wykonawca nie wskazał, czy zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną;

 

2. Mazurek-Marek i Krzysztof Mazurek s.c., ul. Urocza 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 4.369,00  zł brutto

Wykonawca nie wskazał, czy zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną.

 

Obie oferty podlegają odrzuceniu na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2) P.z.p., ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Zamawiający w pkt IV ppkt 7 lit. c) SIWZ wymagał, aby prosektorium/przechowalnia
i pomieszczenie do przeprowadzania sekcji zwłok znajdowały się w miejscowości stanowiącej siedzibę Prokuratury Rejonowej w Słubicach. Komisja Przetargowa Zamawiającego ustaliła, że adresy głównych miejsc wykonywania działalności przez ww. firmy to ul. Wiejska 15, 66-436 Słońsk oraz ul. Kamienna, 66-400 Gorzów Wlkp., działka nr 51/16. W związku z powyższym Zamawiający na podst. art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wezwał Wykonawców do złożenia wyjaśnień pod jakim adresem znajdują się  prosektoria/przechowalnie i pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok w Słubicach.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawcy poinformowali Zamawiającego, iż  zaoferowali świadczenie usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich odpowiednio w Kostrzynie nad Odrą oraz w Gorzowie Wlkp., a więc w miejscowościach innych, niż Zamawiający zastrzegł w SIWZ. Ponadto Wykonawca nr 2 złożył ofertę, która nie obejmowała swym zakresem usług przewozu zwłok, co również czyni ją niezgodną z treścią SIWZ.

W związku z powyższym na część V postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy P.z.p. przez Zamawiającego.

 

                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

    p. o.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego

                      Andrzej Wieczorek