PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część I

                                              Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 7

złożoną przez

Firma Handlowo-Usługowa
 PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn
,
ul. Żwirowa 19E,
66-400 Gorzów Wlkp.;

z ceną  oferty brutto – 10.150,00 zł

nie zatrudniającą osób niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 98 pkt.

Oferta nr 7  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część I złożono 1 ofertę. Oferta jest  ważna.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 98%

Liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób niepełnosprawnych – znaczenie 2%

Razem

Oferta nr 7: Firma Handlowo-Usługowa PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn,
ul. Żwirowa 19E, 66-400 Gorzów Wlkp.

10.150,00

Wykonawca wskazał, że nie zatrudnia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej

98,00

0,00

98,00 pkt

 

 

 


                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

    p. o.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego

                      Andrzej Wieczorek