PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część III

                                              Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część III: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”

 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 8

złożoną przez

GRG sp. z o. o. sp. k.,
 
ul. Staszica 2,
66-300 Międzyrzecz,

z ceną  oferty brutto – 40.196,00 zł

brak inf. o zatrudnianiu co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 98,00 pkt.

Oferta nr 8  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część III złożono 3 oferty. Jedna oferta jest ważna.

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania odrzucono następujące oferty:

 

1. Adrian Hewusz, ul. Zielarska 60, 62-064 Plewiska (oferta nr 2)

2. Mazurek-Marek i Krzysztof Mazurek s.c., ul. Urocza 6, 66-400 Gorzów Wlkp. (Oferta nr 3).

 

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 98%

Liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób niepełnosprawnych – znaczenie 2%

Razem

Oferta nr 2

Adrian Hewusz,
ul. Zielarska 60,
62-064 Plewiska

12.570,30

Wykonawca wskazał, że nie zatrudnia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 3:

Mazurek-Marek i Krzysztof Mazurek s.c., ul. Urocza 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

2.336,00 

Wykonawca nie wskazał, czy zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 8:

GRG sp. z o.o. sp. k., ul. Staszica 2, 66-300 Międzyrzecz

40.196,00

Wykonawca nie wskazał, czy zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną

98,00

0,00

98,00 pkt

 

 

 


                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

    p. o.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego

                      Andrzej Wieczorek