PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część IV

                                              Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część IV: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 5

złożoną przez

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o. o.,

ul. Chrobrego 3,

69-200 Sulęcin
z ceną  oferty brutto – 51.354,00 zł

zatrudniający co najmniej 1 osobę niepełnosprawną

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100 pkt.

Oferta nr 5  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  na Część IV złożono 2 oferty. Jedna oferta jest ważna.

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p. z przedmiotowego postępowania odrzucono następującą ofertę:

 

1. Mazurek-Marek i Krzysztof Mazurek s.c., ul. Urocza 6, 66-400 Gorzów Wlkp. (Oferta nr 3).

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Liczba pkt w kryterium
CENA – ZNACZENIE 98%

Liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób niepełnosprawnych – znaczenie 2%

Razem

Oferta nr 3:

Mazurek-Marek i Krzysztof Mazurek s.c., ul. Urocza 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

2.154,00 

Wykonawca nie wskazał, czy zatrudnia/nie zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

Oferta nr 5:

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o.,
ul. Chrobrego 3,
69-200 Sulęcin

51.354,00

Wykonawca wskazał, że zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną

98,00

2,00

100,00 pkt

 

 


                                                                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y

    p. o.  Zastępcy Prokuratora Okręgowego

                      Andrzej Wieczorek