PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp., 09. 06. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

złożoną przez firmę

DXP-BUDOWNICTWO

Świątek, Wiśniowski

Spółka Jawna

ul. Podmiejska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną  oferty brutto – 678.842,51 zł

terminem realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowanym okresem gwarancji: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 1 ofertę. Oferta jest  ważna.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 75%

Liczba pkt w kryterium TERMIN REALIZACJI-znaczenie 20%

Liczba pkt w kryterium OKRES GWARANCJI– znaczenie 5%

Razem

Oferta nr 1

 

DXP-BUDOWNICTWO

Świątek, Wiśniowski

Spółka Jawna

ul. Podmiejska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

 

678.842,51

120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

75,00

20,00

5,00

100,00 pkt

 

 

 

                                                                                                                                                  Z A M A W I A J Ą C Y

p. o. Zastępcy

   Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek