PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128748-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotu zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, działka: 226/3 w tym m.in. 1) termoizolację ścian zewnętrznych, 2) wykonanie konsolidacji ścian zewnętrznych budynku...
Termin składania ofert: 2016-06-06


Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.
Numer ogłoszenia: 89369 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128748 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, działka: 226/3 w tym m.in. 1) termoizolację ścian zewnętrznych, 2) wykonanie konsolidacji ścian zewnętrznych budynku (zszycie), 3) rozbiórkę istniejących i wykonanie projektowanych tarasów zewnętrznych, 4) montaż wyposażenia zewnętrznego wraz z instalacjami i oświetleniem zewnętrznym, 5) odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych (iniekcja niskociśnieniowa), 6) wymianę okien, 7) renowację wskazanych elementów budynku, 8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszej siwz z uwzględnieniem oświadczenia projektanta - zał. 10 do siwz. Zamawiający rezygnuje z następującego zakresu robót: - wykonanie pomostu technicznego i podkonstrukcji pod centralę wentylacji mechanicznej, - termoizolacja stropodachu, które zostały przewidziane do realizacji w następnym etapie inwestycyjnym. Inwestor posiada decyzję o pozwoleniu na budowę nr 39/2013 z dnia 19.02.2013 r. znak: SBN.II.6740.324.2012 dla ww. inwestycji polegającej na remoncie budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, zmienioną decyzją nr 43/2016 z dnia 29.03 2016 r. znak: BN.6740.33.2016.ABan zatwierdzającą zamienny projekt budowlany.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         DXP- BUDOWNICTWO Świątek, Wiśniowski Spółka Jawna, ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 799099,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 678842,51

·         Oferta z najniższą ceną: 678842,51 / Oferta z najwyższą ceną: 678842,51

·         Waluta: PLN .