PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 września 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 13.09.2016 r.

PYTANIE  1:

                                                                                               

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w którym miejscu w kalkulacji cenowej należy podać ceny nadzoru wizyjnego dla poszczególnych Prokuratur tj.:

- Prokuratura Rejonowa w Słubicach

- Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie

- Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich

- Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu.”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

 Zamawiający informuje, że centrum monitoringu usytuowane jest w budynku Prokuratury Okręgowej
 i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, skąd prowadzony jest nadzór wizyjny
w Prokuraturach Rejonowych w: Słubicach, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich i Międzyrzeczu oraz
w Prokuraturze Okręgowej przy ul. Chopina 52. W związku z powyższym ceny nadzoru wizyjnego dla Prokuratur Rejonowych w: Słubicach, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich i Międzyrzeczu należy ująć łącznie w pozycji dotyczącej ul. Moniuszki 2, tj. w Lp. 1 załącznika nr 2 do SIWZ- kalkulacja ceny oferty.

 

 

PYTANIE  2:

         

„Odnosząc się do opisu sposobu obliczenia ceny, określonych w Rozdziale XIX, proszę o potwierdzenie, że, w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnieniem w kosztach pracy na 2017 r. „minimalnej stawki godzinowej” (12 zł plus wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia), Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił minimalną stawkę godzinową
w kosztach pracy na rok 2017.

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający potwierdza, że będzie badał ceny złożych w postępowaniu ofert zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a więc z uwzględnieniem znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p.

 

 

PYTANIE  3:

         

„W SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy „własnej” grupy interwencyjnej. Czy zamawiający dopuszcza powierzenie tej czynności podwykonawcom?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania własnych grup interwencyjnych.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 15.09.2016 r.

 

PYTANIE  1:

                                                                                               

„W dniu 13 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Z dniem opublikowania Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw (co wg informacji z rządowego Centrum Legislacji nastąpi jeszcze w dniu 13.09.2016 r.) od dnia 01.01.2017 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2.000,00 zł, zaś minimalna stawka godzinowa 13,00 zł. Czy w związku z tym Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować te koszty na 2017 r. czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę
w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien w cenie swej oferty uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

 

PYTANIE  2:

                      

„W rozdziale XII Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania, natomiast w rozdziale III pkt 2.4 ust. 2 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien posiadać własne grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji w obiektach wszystkich prokuratur.

Zatem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zadania
 w zakresie podjazdów interwencyjnych do obiektów prokuratur przez Grupy Interwencyjne podwykonawcy”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania własnych grup interwencyjnych.

 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający w trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/SIWZ
W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT.

 

M O D Y F I K A C J A NR 1

 

W pkt XX. ppkt 3 lit b) SIWZ „zatrudnianie osób niepełnosprawnych- znaczenie 14% (maks. 14 pkt)”

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ lit. b), KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- znaczenie 14 % (maks. 14 pkt)

 

Jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia osobę/osoby o stażu pracy
w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat, zostaną mu przyznane punkty wg poniższej tabeli:

Liczba osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat

Ilość uzyskanych punktów*

 

1 osoba

2

2 osoby

4

3 osoby

6

4 osoby

8

5 osób

10

6 osób

12

7 osób i więcej

14

 *D-ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

W razie niepodania przez Wykonawcę liczby osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat w pkt 3 formularza ofertowego, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

 

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:

 

P= C + D, gdzie:

 

P- ilość uzyskanych punktów ogółem

C-ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

D-ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

 

 

Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt, z  tym, że 1 punkt = 1%

Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

M O D Y F I K A C J A NR 2

 

W pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt 3., KTÓRY PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

3. Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy
w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat:
……………

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 21.09.2016 r. godz. 9:00

 

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  21.09.2016 r., do godz. 9:00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21.09.2016 r., GODZ. 9:15

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była oznakowana następująco:

 

OFERTA- „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  21.09.2016 r. godz. 9.15     

 

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 308737-2016 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 15.09.2016 r.

Powyższe odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 15.09.2016 r.

Zmodyfikowaną treść załącznika nr 1 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 15. 09. 2016 r.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY/MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3073502016.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 zalacznik_nr_1_3073502016.doc      Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony)