PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 16.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 16.09.2016 r.

 

PYTANIE  1:

                                                                                               

„W § 12 wzoru umowy Zamawiający zawarł zapisy dotyczące możliwych zmian umowy. Zamawiający nie uwzględnił jednak treści art. 142 ust. 5 ustawy pzp, który to w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (w przedmiotowym postępowaniu czas realizacji przedmiotu zamówienia przekracza 12 miesięcy) nakłada na Zamawiającego obowiązek wprowadzenia do umowy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmian określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy pzp wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy obligatoryjnych w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zapisów precyzyjnie określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp, tj. od kiedy obowiązuje aneks, w jakim terminie należy się zwrócić o zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi na wniosek.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 marca 2015r. o sygn. KIO 413/15 wskazuje, iż:

„zamawiający został zobligowany do określenia w umowie zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”. Dodatkowo KIO podkreśla, iż: „przyjąć należy, że owe zasady powinny precyzować kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady”, a także, że: „intencją ustawodawcy było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii waloryzacji, aby w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co do przebiegu tej procedury”.

W związku z tym, iż siwz oraz umowa, nie zawierają postanowień wymaganych przepisem art. 142 ust. 5 pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy dokonanie zmiany SIWZ, poprzez dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:

 

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

1)        stawki podatku od towarów i usług,

2)        wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

3)        zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2.         Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3).

3.         W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.

4.         W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie:

1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat

2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości minimalnej stawki godzinowej;

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

5.         W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

6.         W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3).”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:  MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający doprecyzowuje postanowienia § 12 projektu umowy (zał. nr 7 do siwz). ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ  § 12 PROJEKTU UMOWY, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE (pogrubioną czcionką zaznaczono zmienione/dodane zapisy):

 

„                                                                         § 12

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Warunki zmiany:

a)    istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),

b)    zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,

c)    zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu,

d)    w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;

e)    zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;

f)    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 

3. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f)
z numerami 2) i 3) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia.

 

 4. Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie f) z numerami 2) i 3) na wartość wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.

 

5. Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy,
w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.

 

6. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące zwłaszcza określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, a także zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu”.

 

WW. ZAPISY ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA RÓWNIEŻ W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH ZAPISÓW PPKT 5-8  PKT XXII  SIWZ WARUNKI UMOWY. BRZMIENIE POZOSTAŁYCH PODPUNKTÓW PKT XXII SIWZ (PPKT 1-4) POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

 

PYTANIE  2:

         

„Wnosimy o obligatoryjne wykreślenie z paragrafu 12 umowy zapisu, iż Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f) z numerami 2) i 3) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż po 12 miesiącach wykonywania zadania. Podkreślamy, iż jest to zapis niezgodny z celem ustawy Prawo zamówień publicznych, która wskazuje w art. 142 ust. 5, iż waloryzacja wynagrodzenia powinna wchodzić w życie z dniem wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów, a nie dopiero po 12 miesiącach świadczenia usługi”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, iż wykreślił z § 12 zał. nr 7 do siwz- projekt umowy zapis, iż zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f) z numerami 2) i 3) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż po 12 miesiącach wykonywania zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien dokonać kalkulacji ceny oferty zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 15.09.2016 r.

                                                                    

 

PYTANIE  3:

         

„Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dot. waloryzacji wynagrodzenia zgodnego z art.142 ust. 5 Ustawy pzp. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, iż zmiana wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art.142 ust.5 ustawy pzp.  Powyższe potwierdza wyrok z dnia 9 marca 2015 roku o sygn. akt. KIO 346/15  cyt.: ,,Waloryzacja powinna następować w momencie wejścia w życie nowych przepisów’’. Wobec powyższego wnoszę o zawarcie klauzuli w projekcie umowy w par. 12 o treści:

,,Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art.142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej” .

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający informuje, że zgodził się na wprowadzenie proponowanej klauzuli do projektu umowy (patrz odpowiedź na pytanie 1 z dnia 16.09.2016 r.)

 

 

PYTANIE 4:

                                                                                               

„Wnosimy o wprowadzenie  do umowy zapisu zgodnego z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1232), który wskazuje, iż każda ze stron umowy  w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć wniosek w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający informuje, że wprowadził do § 12 zał. nr 7 do siwz- projekt umowy zapis, który wskazuje, iż „Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (…) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian”.

 

PYTANIE  5:

                      

„W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie zawarty aneks dot. zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp (od momentu zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1831) porozumienie w sprawie zmiany wynagrodzenia powinno zostać zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Wnosimy o wprowadzenie do umowy powyższego zapisu obligatoryjnie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

Zamawiający informuje, iż aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia zostanie zawarty zgodnie
z brzmieniem ust. 4 zmodyfikowanego § 12 zał. nr 7 do siwz- projekt umowy (patrz odpowiedź na pytanie 1 z dnia 16.09.2016 r.).

 

 

PYTANIE  6:

                      

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o których mowa w art.142 ust.5 pkt.2 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia’’ w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy w par. 12 obligatoryjnie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 6:

Zamawiający potwierdza, iż postąpi zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 2) ustawy P.z.p.

 

 

PYTANIE  7:

                      

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o których mowa w art.142 ust.5 pkt.3 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy w par. 12 obligatoryjnie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 7:

Zamawiający potwierdza, iż postąpi zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy P.z.p.

 

 

PYTANIE  8:

                      

„Wnoszę o zawarcie w umowie w paragrafie 11, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 8:

Zamawiający nie uważa wprowadzenia ww. klauzuli za uzasadnioną.

 

 

PYTANIE  9:

                      

„Proszę o informację czy w przypadku załączenia do oferty informacji o przynależności do grupy kapitałowej wystawionej na dzień otwarcia ofert, Zamawiający po otwarciu ofert będzie ponownie wymagał w ciągu 3 dni dostarczenia informacji o przynależności do grupy kapitałowej? Nadmieniamy, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz wydłużoną procedurą postępowania.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 9:

Zamawiający wymaga przekazania oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p.

 

 

PYTANIE  10:

                      

„Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 10:

TAK, zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 13.09.2016 r.

 

 

PYTANIE  11:

                      

„Czy grupa interwencyjna będzie miała dostęp do informacji niejawnych, jeżeli tak to do jakiej klauzuli?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 11:

Zamawiający wyjaśnia, że grupa interwencyjna będzie miała dostęp do informacji niejawnych oznaczonym klauzulą „zastrzeżone”.

 

 

PYTANIE  12:

                      

„Czy w ochronie całodobowej Zamawiający dopuszcza zmianowość obsad co 24 godziny?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 12:

Zamawiający nie określa sposobu zmianowości obsad.

 

 

PYTANIE  13:

                      

„Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji zadań wymaga pracowników kwalifikowanych (z warunku udziału)?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 13:

Zamawiający potwierdza, że do realizacji przedmiotu zamówienia wymaga pracowników legitymujących się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

 

PYTANIE  14:

                      

„Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

 

8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Zatem, na jakiej podstawie Zamawiający określił dodatkowe kryterium „zatrudnienie osób niepełnosprawnych” mając również poniższe na uwadze.

Art. 33. 1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 32 pkt 3 i art. 33a ust. 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.19)) lub nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

 

Wnosimy o modyfikacje i dopuszczenie do realizacji zadań na posterunkach pracowników ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych lub zmianę kryterium.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 14:

Zamawiający informuje, iż w dniu 15.09.2016 r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w pkt XX. ppkt 3 lit b) „zatrudnianie osób niepełnosprawnych- znaczenie 14% (maks. 14 pkt)” poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i zmienił kryterium oceny ofert na doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- znaczenie 14 % (maks. 14 pkt).

 

 

PYTANIE  15:

                      

„Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, wnosimy o modyfikację kryteriów oceny ofert.

Podkreślamy, iż zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych, kryterium o wadze przekraczającej 60% ceny jest możliwe do stosowania wyłącznie przez Zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki. Zamawiający nie może zatem stosować kryterium ceny jako przekraczającego 60%, natomiast jest zobowiązany do stosowania kryterium o wadze maksimum 60% cena.

W związku z powyższym wnosimy o ograniczeniu kryterium ceny do 60%.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 15: MODYFIKACJA NR 2 i 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że jest jednostką sektora finansów publicznych. Jednak pomimo tego dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/SIWZ W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT.

 

M O D Y F I K A C J A NR 2

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt XX. ppkt 3 SIWZ, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

„ 3. Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą następujących kryteriów:

 

 

a) cena oferty  – znaczenie 60% (maks. 60 pkt)

 

                     

 

najniższa zaoferowana cena brutto oferty

 

C  =  _______________________________________ x 60% x 100, gdzie:

 

 cena brutto oferty badanej

 

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

 

 

b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- znaczenie 14 % (maks. 14 pkt)

 

Jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia osobę/osoby o stażu pracy
w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat, zostaną mu przyznane punkty wg poniższej tabeli:

Liczba osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat

Ilość uzyskanych punktów*

 

1 osoba

2

2 osoby

4

3 osoby

6

4 osoby

8

5 osób

10

6 osób

12

7 osób i więcej

14

 *D-ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

W razie niepodania przez Wykonawcę liczby osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat
w pkt 3 formularza ofertowego, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

 

c) posiadanie własnych grup interwencyjnych w lokalizacjach prokuratur okręgu gorzowskiego- znaczenie 26% (maks. 26 pkt)

 

Jeżeli Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w lokalizacjach prokuratur okręgu gorzowskiego, tj. w: Gorzowie Wlkp., Słubicach, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu zostaną mu przyznane pkt wg poniższej tabeli:

 

Liczba lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego, w których Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne

Ilość uzyskanych punktów*

5

26

4

20

3

15

2

10

1

5

*L-ilość punktów uzyskanych w kryterium posiadanie własnych grup interwencyjnych
w lokalizacjach prokuratur okręgu gorzowskiego

W razie niepodania przez Wykonawcę liczby lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego,
w których Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w pkt 3 formularza ofertowego, Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium.

 

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU:

 

P= C + D + L, gdzie:

 

P- ilość uzyskanych punktów ogółem

C-ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

D-ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

L-ilość uzyskanych punktów w kryterium posiadanie własnych grup interwencyjnych w lokalizacjach prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt, z  tym, że 1 punkt = 1%

Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.”

 

M O D Y F I K A C J A NR 3

 

W pkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt 3., KTÓRY PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

„3. Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w następującej liczbie lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego:  ……………”

 

 

PYTANIE  16:

                      

„Wnosimy o dopuszczenie możliwości powierzenia usługi podjazdu Grupy Interwencyjnej podwykonawcy. Zwracamy uwagę, iż żaden z wykonawców nie posiada własnych Grup Interwencyjnych we wszystkich wymaganych przez Zamawiającego lokalizacjach (Gorzów Wielkopolski, Słubice, Sulęcin, Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz). Zatem w przypadku nie wykreślenia przez Zamawiającego wymogu posiadania przez wykonawcę własnych grup interwencyjnych, każdy z wykonawców będzie musiał wliczyć koszty utworzenia we wskazanych lokalizacjach do ceny oferty, co znacznie zwiększy koszty wykonania usługi.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 16: MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie możliwości powierzenia usługi podjazdu grupy interwencyjnej podwykonawcy.

W związku z powyższym ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ  PKT III PPKT 2.4 NR 2) i 3) SIWZ ORAZ § 2 UST. 13 i 14 ZAŁ. NR 7 PROJEKT UMOWY, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

SIWZ:

„ 2.4 Wymagania szczegółowe:

(…) 2) Wykonawca posiada grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji w obiektach Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. w czasie maks. 8 minut i w obiektach pozostałych prokuratur rejonowych w czasie maks. 20 minut od otrzymania zgłoszenia.

3) Wykonawca posiada grupy interwencyjne wyposażone w system:

łączności z Centrum Monitoringu i monitorowania GPS w pojazdach grup, za pomocą którego grupa jest nadzorowana i zarządzana z pozycji Centrum Monitorowania.”

 

 ZAŁ. NR 7 do SIWZ:

„13. Wykonawca posiada grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji w obiekcie Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. w czasie maks. 8 minut i w obiektach prokuratur rejonowych w czasie maks. 20 minut od otrzymania zgłoszenia.

14. Wykonawca posiada grupy interwencyjne wyposażone w system: łączności z Centrum Monitoringu i monitorowania GPS w pojazdach grup, za pomocą którego grupa jest nadzorowana

i zarządzana z pozycji Centrum Monitorowania.”

 

 

UWAGA! MODYFIKACJA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający w trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/SIWZ
w pkt XIV ppkt 2a i ppkt 4 SIWZ.

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt XIV ppkt 2a SIWZ, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

„2a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

a)                      oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona),

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

c) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy
P.z.p. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.”

 

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt XIV ppkt 4 SIWZ, KTÓRA PO ZMIANIE OTRZYMUJE BRZMIENIE:

 

„ 3. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 3, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowani
u, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.

b) aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum 2 usługi ochrony osób i mienia
o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto wynikającej z jednej umowy, trwające co najmniej 12 miesięcy KAŻDA.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

d)    wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług
, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

 

UWAGA! MODYFIKACJA NR 6 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/SIWZ
w zał. nr: 4, 5 i 6 do SIWZ.

 

ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKÓW NR 4, 5 i 6 DO SIWZ POPRZEZ WYKREŚLENIE Z ICH TREŚCI ZAPISÓW: „Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert”.

 

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 22.09.2016 r. godz. 9:00

 

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  22.09.2016 r., do godz. 9:00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22.09.2016 r., GODZ. 9:15

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę była oznakowana następująco:

 

OFERTA- „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  22.09.2016 r. godz. 9:15     

 

Ogłoszenie pn. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” nr 309955 - 2016 zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych dnia 19.09.2016 r.

Powyższe odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 19.09.2016 r.

Zmodyfikowaną treść załącznika nr 1, 4, 5, 6, 7 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 19. 09. 2016 r.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY/MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3073502016_2.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 zalaczniki_do_SIWZ_3073502016_2.zip      Załączniki do SIWZ (poprawione)